Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Przetargi

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. III tura

 

GPK  222/XXXVIII/3/08/05-10                                                          Starogard Gdański  16.08.2010 r.

 

Uczestnicy postępowania

       Przetargowego

 

Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne  zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”,  o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi.

ZAPYTANIA

 

  1. Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów   wykonania zamówienia np.   w przypadku:

- wykonywania robót dodatkowych o czas trwania tych robót

- z powodu okoliczności siły wyższej  np. zdarzenie losowe/sytuacja wywołane przez czynniki zewnętrzne których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawierania umowy

- z powodu działań osób trzecich wpływających na termin wykonania umowy

-jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony o czas opóźnienia

- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe lub spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe w przewidzianym w umowie terminie

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie/sposobie wykonywania zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę

Odpowiedź;   Zamawiający przewiduje możliwość  istotnych zmian w umowie . Warunki zmian zostały określone w pkt 18. SIWZ .

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu:

„Cena może ulec zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany stosunków.”

Odpowiedź;   Warunki zmian zostały określone w pkt 18. SIWZ .

Pytanie 3.  

Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej treści:

„ Gwarancja na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją producenta”

Wykonawca pragnie zauważyć, iż trudno jest wymagać, aby Wykonawca samodzielnie udzielał gwarancji na urządzenia/materiały/sprzęty których producentem nie jest. Wykonawca może udzielić własną gwarancję i na własnych warunkach na rzeczy na których wykonanie ma wpływ.

Niesprawiedliwym byłoby wymaganie od Wykonawcy udzielenia własnej gwarancji jeśli producent jej nie udziela.

Odpowiedź; Zamawiający żąda realizacji gwarancji przez Wykonawcę.  Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w projekcie umowy; na treść. „ Gwarancja na urządzenia i sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją producenta. Wykonawca odpowiada za realizacje napraw gwarancyjnych przez dostawcę urządzeń i sprzętu”.

 Zamawiający żąda aby  zastosowane materiały miały co najmniej trzyletnią gwarancję jakości.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Projektu Umowy o zapis nowego ust.  o następującej treści:

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto"?

Odpowiedź ; Nie.

Pytanie 5.

Czy polisa OC wymagana przez Zamawiającego ma obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową?

Odpowiedź;  Tak. Ma obejmować odpowiedzialność deliktowa i kontraktową.

Pytanie  6.

 Czy Zamawiający dopuści zastąpienie istniejących w umowie wyrażeń opóźnienie, przekroczenie terminu itp. wyrażeniem „zwłoka”

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza zastąpienie istniejących w umowie wyrażeń opóźnienie, przekroczenie na wyrażenie zwłoka.

Pytanie 7.

.W SIWZ Zamawiający zawarł następujące zapisy:

„Wykonawca nie  może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do przedmiaru robót.

                          Wszystkie błędy Wymagania dotyczące składanych dokumentów opisano w p-cie 6.7 niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy zawierający kalkulację ceny podstawy cenowe kalkulacji  oraz zawierający odrębnie wykaz i ceny  zastosowanych materiałów. Kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych a także podsumowanie wartości poszczególnych rozdziałów w kosztorysie.     Ofertę sporządzić w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dodatkowo należy przedstawić zestawienie kosztów  budowy poszczególnych obiektów uwzględniających koszt obiektu wraz z wyposażeniem w poszczególne instalacje.

                          Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć żadnej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze robót.

                          Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarze w trakcie przygotowywania oferty wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP.  

                          Na pozycje robót lub ilości nie uwzględnione w przedmiarze a wynikające z  analizy projektów budowlanych i wykonawczych oraz   ewentualnych zapytań należy dołączyć odrębny dodatkowy uproszczony kosztorys ofertowy z  wykazem robót stawek robocizny i zestawieniem  ceny poszczególnych   materiałów uwzględniający ujawnione różnice.

Zapisy powyższe wskazują na wynagrodzenie ryczałtowe, jednak nie określają jednoznacznie formy wynagrodzenia, wskazuje na to możliwość dokonywania zmian w przedmiarach (należy załączyć dodatkowy kosztorys). Podstawą wyceny nie jest przedmiar a dokumentacja projektowa, co również wskazuje na wynagrodzenie ryczałtowe. Również zapisy umowy wskazują na wynagrodzenie ryczałtowe:

„Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy, Dokumentacja Projektowa i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy Dokumentacją Projektową a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Dokumentacji Projektowej.

Kwota (…) zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Dokumentacji Projektowej, jak również nie ujęte w Dokumentacji Projektowej, a niezbędne do wykonania zadania: wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót itp.”

W Wykonawca prosi o wyraźne doprecyzowanie iż jest to wynagrodzenie ryczałtowe bowiem forma wynagrodzenia może mieć wpływ na wartość składanej oferty, i ma bardzo istotny wpływ na sposób przygotowania oferty.

Jednocześnie w związku z faktem, iż właściwe przygotowywanie oferty można rozpocząć dopiero w momencie uzyskania odpowiedzi na w/w pytanie i stopnia skomplikowania przygotowania oferty w formie ryczałtowej (konieczność sprawdzenia każdej pozycji przedmiaru z dokumentacją, konieczność dokonania wizji lokalnej itp. tym istotniejsze i dokładniejsze, iż sam Zamawiający wskazuje na możliwość braków pozwalając Wykonawcy na sporządzenie kosztorysu dodatkowego) Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni w przypadku określenia wynagrodzenia jako ryczałtowego.

Odpowiedź; Forma wynagrodzenia nie jest forma ryczałtową. Wykonawca jest obowiązany dokumentować  wykonanie poszczególnego etapu kosztorysem powykonawczym w celu udokumentowania zakresu rzeczowego zgodnego z ofertą i wartości  zrealizowanego  etapu robót.

 

Wójt

Stanisław Połom

Herbarz gminny