Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Komunikaty

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

 

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz realizując uchwałę Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXXIV/334/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin - działka nr 117/7.

 

Projekt zmiany planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest wyłożony w  dniach  od  13 sierpnia do 3 września 2010r.  w  siedzibie  Urzędu Gminy w Starogardzie Gd., ul. Sikorskiego 9, pokój nr 31, w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  30 sierpnia 2010r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu, w sali posiedzeń.

 

Zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Starogard Gd. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 września 2010r.

 

Herbarz gminny