Bazagmin.pl

Powiat Słupsk

Komunikaty

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strogard Gd.

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Starogard Gd. uchwały nr XXV/271/2008 z dnia 27 listopada 2008r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański.

 

Zmiany obejmują obszar całej gminy i mają na celu:

- aktualizację kierunków rozwoju infrastruktury technicznej,

- zwiększenie oferty terenów  o charakterze usługowo-produkcyjnym,

- wyznaczenie obszarów wsi o wzmożonym ruchu budowlanym, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany,

- ujęcie aktualnej gminnej ewidencji zabytków.

 

Zmiany studium nie dotyczą zwiększenia terenów mieszkaniowych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Starogardzie Gd. - ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. w terminie do dnia 20 sierpnia 2010r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Starogard Gd.

Herbarz gminny