Słupsk - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/2966

Przetargi

Pytania i odpowiedzi dotyczace przetargu na Rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w m. Owidz-gmina Starogard Gd. - IV tura

Przetargi | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GPK  222/XXXVIII/4/08/05-10                      Starogard Gdański  17.08.2010 r.

 

Uczestnicy postępowania

       Przetargowego

 

Gmina Starogard Gdański w informuje, iż wpłynęły kolejne  zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz”,  o których informujemy i udzielamy na nie odpowiedzi.

ZAPYTANIA

1.     W przedmiarze „Budynek wystawienniczo-usługowy” w poz. 113 jest 12,423 m2  (tylko drzwi Dw3’) a powinno być 35,01 m2 (drzwi Dw3’; Dw5 i Dw7). Czy w ofercie należy zmienić ilość z 12,423 m2 na 35,01 m2?

Odp.  Proszę o  – uwzględnienie różnicy w kosztorysie dodatkowym .

2.     Kosztorys inwestorski w zakresie elektrycznym zawiera dostarczenie kabli, bez montażu, Czy należy dodać pozycje kosztorysowa uwzględniającą montaż okablowania?

 

Odp. Kosztorys inwestorski uwzględnia montaż okablowania ale jeżeli wykonawca chciałby dopisać jakieś elementy wg. niego nie ujęte to ma taką możliwość dla każdej instalacji. W tym przypadku powinno się to znaleźć w kosztorysie dodatkowym, uwzględniającym elementy nie ujęte w kosztorysie podstawowym zgodnym z załączonym przedmiarem.

 

3.     Proszę o wyjaśnienie zakresu wykonania okładziny kamiennej w naświetlach, czy w całości czy tylko wzdłuż ścian zewnętrznych budynku?

 

Odp. W całości –

 

4.     Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w wielkościach okładzin drewnianych ścian: zewn. gr.90mm (podanie wysokości , średnicy), wewnętrznego o śred., 300mm, w przedmiarach średnica 45mm.

 

Odp. Omyłkowo opisano fi 45mm. Powinno być gr. 90mm.Obmiar nie uległ zmianie.

 

5.     Proszę o podanie rodzaju okładzin słupów żelbetowych, ścian wew. Ze wskazaniem lokalizacji.

 

Odp. Pytanie nieprecyzyjne: jeżeli chodzi o słupy w pomieszczeniach piwniczych – to okładziny będą takie jak okładziny ścian w danych pomieszczeniach

Jeżeli chodzi o słupy na parterze to okładzina tak jak ściany pomieszczeń.

 

6.     Proszę o sprecyzowanie sposobu obrobienia okładzin ścian z bali sosnowych  tj. obróbka ręczna, elementy niejednakowe bądź wytworzone mechanicznie, elementy jednakowe.

 

Odp. Obróbka ręczna

 

7.     Jaka ma być długość tłumików przy centralach wentylacyjnych?

Odp. Wielkość tłumików akustycznych pokazano w karcie katalogowej doboru centrali wentylacyjnej.

8.     Proszę o podanie zestawienia materiałów do przedmiaru roboty instalacji elektrycznej, sieci, teletechnika.

Odp. Poszczególne opracowania zawierają w opisach technicznych zestawienia podstawowych materiałów

9.     W pozycji 9 przedmiaru instalacje wewnętrzne występują oprawy świetlówkowe ELMARCO 4x40W sztuk 349 natomiast na rysunku 01A.E01 wystętują 4 rodzaje opraw-

Delmarco 2x26W z szybą mleczną IP44, Fielmarco 2x24W, 1269 SAP-E 70W GRAPHITE oraz oprawy ewakuacyjne. Jaką ilość przyjąć na daną oprawę? ponieważ z rysunku nie wynika żeby razem było tych opraw 349 szt.

Odp. Pytanie  nieprecyzyjne, w poz.9 zawarte są oprawy nie tylko z rys.01a.e01 . Zakres etapu i jest dużo większy

10.  Drogie części do rozdzielni energetycznej (przedmiar SIECI –stacja transformatorowa) nie pozwalają sporządzić oferty. Proszę o zestawienie materiałów lub schemat.

Odp. Pytanie niezrozumiałe, co oznacza określenie ‘’drogie części” ? Całość dokumentacji włącznie z opracowaniem dotyczącym stacji transformatorowej jest w posiadaniu  inwestora.

 

11.  W pozycji nr 335.d5 przedmiarów (rurociągi z PE o sr 32mm) jest wartosć 0,00m. Natomiast w dalszych pozycjach jest izolacja rurociągów o śr 32 122m. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.

Odp. Dla pozycji 335.d5 należy przyjąć długość 122 m.

 

12.  Czy istnieje możliwość wyszczególnienia rozmiarów grzejników do konkretnych pomieszczeń? W przedmiarach jest podany tylko jeden wymiar grzejników, natomiast moce grzewcze są w pomieszczeniach różne.(poz. 355 d.5, oraz 356 d.5 w przedmiarach).

Odp. Typ, moce oraz długość poszczególnych grzejników przedstawiono w projekcie wykonawczym branża sanitarna. Grzejniki należy skosztorysować zgodnie z przedmiarem robót oraz typami wyszczególnionymi w projekcie wykonawczym.

13.  Prosimy o podanie konkretnego producenta Izolacji z poz. 362 d.5 przedmiarów. Otulina o grubości 40mm do rury 40x4,0. Producenci Armacell lub Thermaflex nie posiadają w swojej ofercie takich otulin.

Odp. Należy zastosować otulinę dowolnego producenta. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  zamawiający nie może wskazywać dostawców.

14.  Ilość kanałów wentylacyjnych bez widoków w przekrojach budynku oraz sposobu doprowadzenia i wyrzutu z central NW, też nie daje pewności co do ilości podanej w przedmiarach  - brak również zestawienia elementów kanałów i kształtek. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zgodnie z pozycją przedmiarową należy uwzględnić kształtki w ilości 35% całkowitej powierzchni kanałów. Ilość kanałów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

15.  Dla wentylatorów dachowych nie określono sposobu zamocowania ,w przedmiarze nie występują podstawy dachowe, które widać na rysunkach. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Podstawy dachowe wentylatorów należy uwzględnić w wycenie w dodatkowym kosztorysie, uwzględniającym elementy nie ujęte w kosztorysie podstawowym, zgodnym z załączonym przedmiarem.

16.  Ilość przepustnic jest trudna do weryfikacji ,brak oznaczeń na rysunkach. Prosimy o uzupełnienie. 

Odp. Przepustnice należy zamontować na każdym rozgałęzieniu.

17.  Proszę o schematy ideowe rozdzielnic Rku, Rkt-1, Tw-1.

Odp. Całość dokumentacji jest zamieszczona na stronie internetowej bip. Należy zwrócić uwagę że są dwie części projektu- projekt budowlany i projekt wykonawczy branży elektrycznej.

18.  Brak schemat rozdzielni Rku ; Rkt-1 ;TW-1. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Całość dokumentacji jest zamieszczona na stronie internetowej bip. Należy zwrócić uwagę że są dwie części projektu- projekt budowlany i projekt wykonawczy branży elektrycznej.

19.  Brak dokładnego opisu stacji transformatorowej (rodzaj ,moc) - stacja podana w poz 1 przedmiaru STN 20/20/250/II/PP3 jest niemożliwa do znalezienia (producent). Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Całość dokumentacji jest zamieszczona na stronie internetowej-folder budowlany elektryczny/ projekt trafostacji.

20.  Proszę o podanie sposobu wykonania okładzin bądź elementów zewnętrznych ścian warstwowych: kamień, drewno gr.9m. Proszę wyjaśnienie wg. Projektu(zestawu  warstw: M1, M2)- wynika układ warstwowy ścian, natomiast w projektu elewacji oraz pozycji kosztorysowych( poz.77,76) okładziny ścian zewn.

Odp. Skalkulować zgodnie z projektem wykonawczym

 

21.  Proszę  uzupełnienie  schematu montażu belek drewnianych gr. 9cm w ścianie warstwowej. Proszę o uzupełnienie szczegółu styku poziomego belek drewnianych.

Odp. Sposoby łączenia belek drewnianych zewnętrznych są pokazane na rysunkach przekrojowych. Łączenie mechanicznie frezowanych belek, należy wykonać na tzw. obce pióro. Belki należy kotwić do ściany stalowymi kotwami zgodnie ze sztuką budowlaną. Sposoby łączenia belek okładzin wewnętrznych na rysunkach detali. Należy zwrócić uwagę, aby okorowanie i inne obróbki mechaniczne nie pozostawiły śladów narzędzi na drewnie.

22.  Proszę o informacje w jaki sposób należy wykonać belki ściany warstwowej, czy okorowane ręcznie w sposób prymitywny, czy maszynowo-równe jednakowe elementy?

Odp. Obróbka ręczna

23.  Proszę o wyjaśnienie, uzupełnienie szczegółu połączenia belek drewnianych na wrąb: elementów gr. 9cm oraz pokazanie krawędzi za wrębem.( W rys. Elewacji nie jest to jednoznaczne).

Odp. Dołączono do odpowiedzi rysunek schematyczny łączenia belek wraz z wyjaśnieniem.

24.  Proszę o podanie rodzaju kamienia, wielkości, kolorze sposobu wykonania w ścianie zewnętrznej budynku wystawienniczo-dydaktycznym.

Odp. Nie ma preferencji co do koloru wielkości ani rodzaju. Należy posiłkować się kamieniem  występującym lokalnie na polach. Można stosować kolorystykę mieszaną, na etapie wykonania niezbędna akceptacja Projektanta.

25.  Proszę o podanie rodzaju kamienia, wielkości, koloru sposobu wykonania cokołów w Wiezy  Obronnej, okładzin fundamentów Chat Słowiańskich.

Odp. Patrz projekt – okładzina a la mur dziki. Rekonstrukcja dotyczy budowli imitującej średniowiecze

26.  Proszę o określenie okładziny cokołu Wieży Mieszkalnej.

Odp. Patrz projekt – okładzina a la mur dziki. Rekonstrukcja dotyczy budowli imitującej średniowiecze

27.  Rysunek elewacji i opis - okładzin kamiennych nie przedstawia jednoznacznie sposobu ułożenia kamienia polnego. Czy na licu elewacji kamiennej mają być widoczne krzywe, okągłe , wypukłe płaszczyzny kamienia , czy płaszczyzna płaska jego przełamania.
Odp. JW. Projekt zakładał widoczne krzywe, jeśli Inwestor ze względu na koszty zadecyduje inaczej, Projektant może rozważyć czy zaakceptować takie rozwiązanie

28.   W pozycji nr 335.d5 przedmiarów (rurociągi z PE o sr 32mm) jest wartość 0,00m. Natomiast w dalszych pozycjach jest izolacja rurociągów o śr 32 122m. Prosimy o skorygowanie przedmiarów. 

Odp. Dla pozycji 335.d5 należy przyjąć długość 122 m.

29.  Punkty kosztorysu nr:375 do379 oraz 441 do445 przedmiaru instalacji w budynku wystawienniczym dla elementów wentylacji są opracowane na podstawie KNR 2-17, który nie zawiera izolacji kanałów ,natomiast opis pozycji został uzupełniony słowami „wraz z izolacją” co należałoby uzupełnić pozycją z KNR 2-16 –izolacja wełną mineralną na folii AL. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. W wycenie należy uwzględnić izolację kanałów wentylacyjnych.

30.  Dla wentylatorów dachowych nie określono sposobu zamocowania ,w przedmiarze nie występują podstawy dachowe, które widać na rysunkach. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Podstawy dachowe wentylatorów należy uwzględnić w wycenie w kosztorysie dodatkowym, uwzględniającym elementy nie ujęte w kosztorysie podstawowym, zgodnym z załączonym przedmiarem.

 

 Wójt

Stanisław Połom

 

 

Załączniki